HUISLEAGUEREGLEMENT

1              Algemene bepalingen en opzet

 Artikel 1.

 1. Bij de door de Bowlingvereniging Steenwijk, hierna te noemen BVS,  georganiseerde leagues wordt uitgegaan van het sportreglement van de NBF.
  Hiervan is minimaal 1 exemplaar aanwezig in het Bowlingcentrum Steenwijk.
 2. Onder de huisleagues worden bowlingcompetities verstaan, die door een bowlingvereniging worden georganiseerd.
 3. Op de huisleagues zijn alle bepalingen van dit reglement van toepassing. Hiervan kan slechts worden afgeweken, indien en voor zover dit in of krachtens het bepaalde van dit huisleague reglement is toegestaan.
 4. Eventuele aanvullende en/of uitvoeringsbepalingen, alsmede andere officiële mededelingen worden door of op gezag van de vereniging aan betrokkenen tijdig ter kennis gesteld via hun teamcaptains of rechtstreeks aan de betrokkenen zelf.
 5. Dit leaguereglement geld met ingang van het seizoen 2014/2015. Het bestuur van de BVS is gemachtigd dit reglement tussentijds te wijzigen.

Artikel 2.

Elke huisleague bestaat uit een event, en wordt gespeeld:

 1. in een of meerdere poules (zie aanvullende bepalingen);
 2. op door of vanwege het verenigingsbestuur vastgelegde speeldata en tijden.
 3. in het Bowlingcentrum Steenwijk

Artikel 3.

 1. Een huisleague wordt gespeeld in de periode van 1 september tot 1 juni van een lopend speelseizoen.
 2. Er wordt elke week (of elke twee weken) op dezelfde weekdag gespeeld. Uitzonderingen worden gemaakt voor nationale feest‑ en/of herdenkingsdagen en door het bestuur van BVS.
 3. Het aantal speeldagen hangt af van het aantal te spelen wedstrijden (zie aanvullende bepalingen).
2    Deelname en aanmelding

 Artikel 4.

 1. Aan de huisleague kan uitsluitend worden deelgenomen door leden van BVS.(zie
  ook aanvullende bepalingen)
 2. Contributie dient vóór de derde speelweek betaald te zijn;
 3. In geval van een single-event kan aan de betreffende huisleague alleen door individuele spelers worden deelgenomen. In geval van een team-event kan aan de betreffende huisleague alleen worden deelgenomen door teams, die uit het voor dat event vereiste aantal personen bestaat.
 4. De bepalingen in dit reglement ten aanzien van teams zijn van overeenkomstige toepassing op de individuele spelers in geval van een single event.
 5. Er kunnen per team niet minder spelers worden aangemeld dan het aantal, dat krachtens het event van de betreffende huisleague is voorgeschreven. Dit minimum aantal bedraagt vijf in geval van een five‑men team event, vier in het geval van een four‑men team event, drie in geval van een trio event en twee in geval van een double event.
 6. In geval van een team event kan per team naast het voor dat event vereiste aantal spelers een zelfde aantal (reserve)spelers worden aangemeld.
 7. Met spelers worden in dit hoofdstuk zowel vaste als reservespelers bedoeld, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Artikel 5.

 1. De aanmelding van een team voor een huisleague dient schriftelijk te worden ingediend bij het bestuur en/of de sportcommissie van de BVS en wel vóór een door het bestuur van de BVS vast te stellen datum, voor het begin van het speelseizoen.
 2. Tegelijk met de aanmelding van een team dienen de namen en lidnummers van de spelers in dat team te worden opgegeven, alsmede de teamcaptain en de teamnaam.
 3. Voor aanmelding van een team voor een huisleague dient gebruik te worden gemaakt van speciale door de vereniging daartoe verstrekte aanmeldingsformulieren.

Artikel 6.

 1. Reservespelers kunnen gedurende het gehele speelseizoen door de betrokken teamcaptain worden aangemeld.
 2. Reservespelers kunnen slechts voor één team binnen een zelfde huisleague worden aangemeld.
 3. Reservespelers, die niet tegelijk met het team zijn aangemeld, dienen door de betrokken teamcaptain op de daartoe verstrekte aanmeldingsformulieren te worden aangemeld.
 4. Reservespelers kunnen direct na deze schriftelijke aanmelding meespelen.

Artikel 7.

 1. Eenmaal voor een team aangemelde spelers blijven gedurende de gehele verdere huisleague voor dat team aangemeld en kunnen tijdens die huisleague niet meer voor een ander team binnen dezelfde huisleague worden aangemeld.
 2. Uitzonderingen op het bij het in lid 1 bepaalde kunnen gemaakt worden voor spelers, die nog niet voor het team, waarbij ze oorspronkelijk zijn aangemeld, hebben gespeeld.
 3     Wedstrijdverloop

Artikel 8.

 1. De wedstrijden van de huisleague worden gespeeld volgens het door het bestuur van de BVS opgestelde tijd‑ en baanschema;
 2. Er wordt gespeeld volgens het Amerikaans ‑ of Europees Systeem (zie aanvullende bepalingen).
 3. Er kan gespeeld worden scratch of volgens een handicapsysteem (zie aanvullende bepalingen).
 4. Aan elke speler zijn twee ingooiframes toegestaan en wel voor aanvang van de eerste game. Na aanvang van de eerste game mogen geen ingooiballen meer op de wedstrijdbanen worden gegooid.

Artikel 9.

 1. Teams van een volgende league mogen de speelruimte dan pas betreden, als alle teams van de voorgade serie of league de speelruimte hebben verlaten.
 2. Het is anderen dan de spelers niet toegestaan zich in de spelersruimte te bevinden, hooguit een reservespeler of een coach, en een scorekeeper per baan uitgezonderd.
 3. Onder spelersruimte wordt verstaan de ruimte vanaf het begin van de approach tot en met het looppad daarachter.
 4. Het is een ieder, die zich in de spelersruimte bevindt, verboden om aldaar te roken.

Artikel 10.

 1. Buiten de opstelling gelaten spelers kunnen na iedere game worden ingezet.
 2. Vervanging van een speler tijdens een game is toegestaan, wanneer de te vervangen speler duidelijk niet meer in staat is om normaal verder te spelen.
 3. De individuele score in kwestie wordt aan geen van beide spelers toegekend en kan ook niet in aanmerking komen als bijzonder sportresultaat, Indien er volgens een handicapsysteem gespeeld wordt, dan moet voor de bepaling van de handicap van die betreffende game uitgegaan worden van het hoogste gemiddelde van de twee betrokken spelers. De tijdens een game vervangen speler kan de gehele speeldag niet meer worden opgesteld.

Artikel 11.

Een speler/of team, die/dat te laat speel gereed op de baan staat, kan als hij/het voor aanvang van het 3e frame in de spelersruimte aanwezig is, de betreffende game nog meespelen. De nog niet gespeelde frames moeten direct worden ingehaald.

Artikel 12.

 1. Een team wordt in een game als niet opgekomen beschouwd, als bij aanvang van het 3e frame het team met minder spelers is dan het hierna te noemen minimum.In geval van een five‑men event of four‑men event is dit minimum gesteld op drie spelers. In geval van een trio event of double event geldt het aantal van twee spelers als minimum.
 2. Elke game, waarbij een team als niet opgekomen wordt beschouwd, wordt voor dat team vervallen verklaard. Met zo’n game kunnen geen wedstrijdpunten worden behaald.
 3. Het is de eventueel aanwezige spelers van een niet‑opgekomen team toegestaan om de betreffende game(s), die voor het eigen team vervallen is (zijn) verklaard, toch te spelen volgens het oorspronkelijke tijd‑ en baanschema. De aldus behaalde scores zijn wel geldig, maar tellen alleen mee voor het individuele klassement.

Artikel 13.

 1. Wanneer een speler een game niet kan uitspelen, omdat deze daartoe niet in staat is, vanwege een blessure, of vanwege een niet voorziene noodtoestand, en voor deze speler is geen speelgerechtigde vervanger voorhanden, dan telt voor die game de score over de reeds gespeelde frames plus 9 pins voor elke nog niet gespeelde frame.  Dit geldt niet voor opvolgende games.
 2. Wanneer een speler geheel uit vrije wil een game niet uitspeelt, dan mag deze speler tijdens deze game niet vervangen worden en telt voor die game alleen de score over de reeds gespeelde frames.

Artikel 14.

Wanneer een team incompleet is, maar wel als opgekomen wordt beschouwd, dan wordt voor de ontbrekende speler(s) een blindscore genoteerd (zie aanvullende bepalingen).

Artikel 15.

 1.  Wanneer het in geval van een onderbroken game, als bedoeld in artikel 223 van
  het    NBF‑sportreglement niet mogelijk of redelijk is de betreffende game(s) te spelen of  verder te spelen op dezelfde speeldag, dan wordt (worden) de betreffende game(s) gespeeld of verder gespeeld op een door het wedstrijdsecretariaat vast te stellen datum en tijdstip (dit in overleg met de betrokken teamcaptains).
 2. Het over of verder spelen van een game of games dient voor de volgende speeldag plaats te vinden.

Artikel 16.

Spelers die op een speeldag niet voor hun team uitkomen, kunnen, als daarvoor gelegenheid is op die speeldag, in overleg met het wedstrijdsecretariaat spelen, voor hun eigen gemiddelde.

Artikel 17.

 1. Behoudens het noteren van de score overeenkomstig artikel 205 van het NBF‑sportreglement worden de scores van de gespeelde games voorts per wedstrijd genoteerd op een daarvoor door het wedstrijdsecretariaat uitgereikt wedstrijdformulier.
 2. Het wedstrijdformulier dient door beide betrokken teamcaptains voor akkoord te worden ondertekend, en onmiddellijk na afloop van de wedstrijd aan het wedstrijdsecretariaat te worden overhandigd.
 3. De scoresheets bevatten de officiële wedstrijdgegevens, totdat het betreffende wedstrijdformulier door beide             teamcaptains is ondertekend. Na ondertekend te zijn door beide teamcaptains bevat het wedstrijdformulier de officiële gegevens. De scoresheets dienen tezamen met het wedstrijdformulier bij het secretariaat te worden ingeleverd.
 4. Door het wedstrijdsecretariaat kunnen de gegevens op het wedstrijdformulier worden veranderd, wanneer een duidelijke fout is gemaakt bij het invullen, wanneer een onjuiste optelling is gemaakt, en/of wanneer de gegevens op het wedstrijdformulier niet overeenkomen met die op de scoresheets. Wanneer deze verandering door het wedstrijdsecretariaat wordt aangebracht, stelt deze de betrokken teamcaptains daarvan in kennis.

 

4      Wedstrijden en wedstrijdpunten

Artikel 18.

 1. In de huisleague worden wedstrijden gespeeld tegen een directe tegenstander.
 2. Elk team speelt een gelijk aantal wedstrijden tegen elk ander team in de betreffende huisleague.
 3. Verder kunnen er ook, bijvoorbeeld in geval van een oneven aantal teams, wedstrijden gespeeld worden tegen een blindscore. (zie aanvullende bepalingen)

Artikel 19.

 1. Voor het winnen van een game uit een wedstrijd, alsmede voor het winnen van de gehele wedstrijd, worden wedstrijdpunten toegekend.
 2. Per gewonnen game worden twee wedstrijdpunten toegekend en voorts worden per gewonnen wedstrijd twee wedstrijdpunten toegekend. Een game wordt als gewonnen beschouwd, wanneer de score van die game hoger is, dan de score van de betreffende game van de tegenstander. Hetzelfde geldt voor een gewonnen wedstrijd.
 3. Bij gelijk eindigen per game of per wedstrijd wordt het (de) betreffende wedstrijdpunt(en) gedeeld.

Artikel 20.

Een team, dat gedurende de gehele wedstrijd als niet opgekomen wordt beschouwd, kan geen enkel wedstrijdpunt behalen.

Artikel 21.

 1. Door het wedstrijdsecretariaat wordt na afloop van elke speeldag de behaalde wedstrijdpunten berekend en bekendgemaakt. Deze bekendmaking heeft een voorlopig karakter.
 2. Indien later mocht blijken, dat de behaalde pinfall per game of over de wedstrijd van een of meer teams een wijziging zou behoeven, dan geschiedt dat alsnog, en wordt zonodig dienovereenkomstig de toekenning van wedstrijdpunten per game of per wedstrijd aangepast.

Artikel 22.

Per league worden de uitslagen en standen verwekt in lijsten. Deze hangen op het hiervoor bestemde bord in het Bowlingcentrum Steenwijk. Tevens zijn deze lijsten te bekijken op de website van de vereniging www.bowlingverenigingsteenwijk.nl

 5  Kampioenschap, wisselbeker en    prijzen

Artikel 23.

 1. Kampioen van een huisleague is dat team, dat aan het eind van de huisleague de meeste wedstrijdpunten heeft behaald, tenzij er door de algemene vergadering anders wordt bepaald (bv. nacompetitie).
 2. Bij gelijk eindigen van een of meerdere teams geldt, dat het team met de hoogste pinfall de hoogste positie toegewezen krijgt. In geval er volgens een handicapsysteem gespeeld wordt, geldt hier de totale pinfall inclusief handicap.

Artikel 24.

 1. Het team, dat kampioen van een huisleague wordt, heeft recht op een wisselbeker. Het team krijgt gedurende één jaar deze wisselbeker in zijn bezit.
 2. Een team dat gedurende drie opeenvolgende huisleagues, onder dezelfde teamnaam, kampioen wordt, krijgt de wisselbeker definitief in zijn bezit.
 3. Een team dat in totaal vijf maal kampioen van een huisleagues wordt, krijgt de wisselbeker definitief in zijn bezit. Op deze bepaling is eveneens lid 2 en lid 3 van dit artikel van toepassing.

Artikel 25.

 1. De spelers van de eerste drie geëindigde teams van een huisleague komen in aanmerking voor een persoonlijke   herinnering.
 2. Een speler van een van de eerste drie geëindigde teams komt in aanmerking voor een persoonlijke herinnering, als hij 50 % van het aantal te spelen wedstrijden voor zijn team is uitgekomen.

Artikel 26.

 1. In het individuele klassement scratch en/of inclusief handicap, komen de eerste drie geëindigde dames, respectievelijk heren in aanmerking voor een persoonlijke herinnering.
 2. Ten aanzien van lid 1 van dit artikel geldt dat de spelers 2/3 van het aantal te spelen games gespeeld moeten hebben.
 3. Verder kan het verenigingsbestuur nog extra prijzen instellen voor de hoogste game en de hoogste serie scratch en/of inclusief handicap voor respectievelijk dames en heren. Voor deze extra prijzen geldt geen minimum aantal te spelen games, zoals gesteld in lid 2 van dit artikel.
 6  Recht op een plaats, teamnaam en teamcaptain

Artikel 27.

Een team behoudt het recht op een plaats in een huisleague, als het merendeel van de spelers zich in de direct daaropvolgende huisleague (het volgende seizoen) weer voor datzelfde team aanmeldt.

Artikel 28.

 1. Een team speelt in een huisleague onder een naam, die dat team duidelijk onderscheidt van andere teams uit de huisleagues.
 2. Deze naam mag de aanduiding van een sponsor zijn.
 3. Een team mag gedurende een huisleague slechts éénmaal van naam veranderen en wel als een team zijn naam, die geen aanduiding van een sponsor is, wil wijzigen in een naam, die wel een aanduiding van een sponsor is; of als een team zijn naam, die een aanduiding van een sponsor is, wil wijzigen in een naam, die geen aanduiding van een sponsor is.

Artikel 29.

 1. Tegelijk met de aanmelding van een team voor een huisleague dient te worden opgegeven wie van de spelers gedurende de gehele huisleague als teamcaptain zal optreden.
 2. Wanneer de teamcaptain op een speeldag niet aanwezig is, dan treedt een andere speler uit dat team op als vervangend teamcaptain en dient dit als zodanig bij het begin van de wedstrijd bij het bestuur/wedstrijdsecretariaat bekend te worden gemaakt.
 3. De teamcaptain is volledig verantwoordelijk voor de gedragingen van de spelers uit het team gedurende een wedstrijd. De teamcaptain draagt er zorg voor, dat hij en zijn teamgenoten in alles zullen meewerken om elke speeldag zo correct mogelijk te laten verlopen.
 7     Protesten en wedstrijdsecretariaat

Artikel 30.

Protesten kunnen alleen door de teamcaptain worden ingediend.

Artikel 31.

 1. Protesten, die het directe spel‑ en scoreverloop betreffen, dienen mondeling te worden ingediend bij het bestuur/wedstrijdsecretariaat.
 2. Deze mondelinge protesten dienen te worden ingediend bij voorkeur onmiddellijk, maar in elke geval 15 minuten, nadat de aanleiding voor het protest zich heeft voorgedaan. Doet de aanleiding voor een protest zich tijdens een game voor, dan kan het protest nog uiterlijk binnen 15 minuten na afloop van die game worden ingediend.
 3. Het bestuur/wedstrijdsecretariaat stelt de teamcaptain van de tegenpartij en/of andere betrokken teamcaptains van het ingediende protest in kennis.
 4. Naar aanleiding van het bij hem ingediende protest neemt het bestuur/wedstrijdsecretariaat aan de hand van het huisleaguereglement en het NBF‑sportreglement, een beslissing, welke direct wordt medegedeeld aan de betrokken teamcaptain(s). Dit besluit is, mits niet in strijd met genoemde reglementen, bindend.

Artikel 32.

 1. Het bestuur/wedstrijdsecretariaat draagt zorg voor het goede verloop van de speeldag en handelt in verband hiermee de haar opgedragen administratieve en financiële werkzaamheden af.
 2. Het wedstrijdsecretariaat bestaat uit een leaguesecretaris en een leaguepenningmeester. Deze personen worden in overleg met het verenigingsbestuur en de teamcaptains van de huisleague gekozen. Verder wordt er door het verenigingsbestuur iemand van het verenigingsbestuur, als voorzitter, toegevoegd worden aan het wedstrijdsecretariaat. Tezamen vormen deze drie personen het leaguebestuur. Het leaguebestuur moet zich te allen tijde kunnen verantwoorden tegenover het bestuur van de BVS.
 8     Financiën en slotbepalingen

Artikel 33.

 1. Voor elke speeldag van een huisleague is elk team een door het verenigingsbestuur vast te stellen bedrag verschuldigd, bestaande uit baanhuur en prijzengeld (zie aanvullende bepalingen).
 2. Dit bedrag dient vóór aanvang van de wedstrijd aan het wedstrijdsecretariaat te zijn overhandigd.
 3. De spelers van een team van een huisleague zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen, die in de leden 1 tot en met 2 van dit artikel bedoeld worden.

Artikel 34.

In gevallen van overmacht zijn uitzonderingen op de bepalingen in dit huisleaguereglement mogelijk en/of kan overtreding van de bepalingen in dit huis-leaguereglement tot gevolg hebben, zulks ter beoordeling van in eerste instantie het wedstrijdsecretariaat en in laatste instantie het bestuur van de BVS.